y= tanx +2sinx là hàm số chẵn hay lẻ ạ????

y= tanx +2sinx là hàm số chẵn hay lẻ ạ????

Share

1 Answer

 1. Đáp án: Hàm số lẻ

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $f(x)=tanx +2sinx$

  $f(-x)=tan(-x)+2sin(-x)$

  $=-tanx-2sinx$

  $=-(tanx+2sinx)=-f(x)$

  Vậy $y= tanx +2sinx $ là hàm số lẻ

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

y= tanx +2sinx là hàm số chẵn hay lẻ ạ????

y= tanx +2sinx là hàm số chẵn hay lẻ ạ????

Share

1 Answer

 1. Đáp án: Hàm số lẻ

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $f(x)=tanx +2sinx$

  $f(-x)=tan(-x)+2sin(-x)$

  $=-tanx-2sinx$

  $=-(tanx+2sinx)=-f(x)$

  Vậy $y= tanx +2sinx $ là hàm số lẻ

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse