X,Y là hai axit cacboxylic đều hai hức, mạch hở thuộc cùng dãy đồng đẳng kế tiếp, Z và T là hai este thuần chức hơn kém nhau 14đvC, đồng thời Y và Z

X,Y là hai axit cacboxylic đều hai hức, mạch hở thuộc cùng dãy đồng đẳng kế tiếp, Z và T là hai este thuần chức hơn kém nhau 14đvC, đồng thời Y và Z là hai đồng phân của nhau (MX< MY

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

X,Y là hai axit cacboxylic đều hai hức, mạch hở thuộc cùng dãy đồng đẳng kế tiếp, Z và T là hai este thuần chức hơn kém nhau 14đvC, đồng thời Y và Z

X,Y là hai axit cacboxylic đều hai hức, mạch hở thuộc cùng dãy đồng đẳng kế tiếp, Z và T là hai este thuần chức hơn kém nhau 14đvC, đồng thời Y và Z là hai đồng phân của nhau (MX< MY

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse