X, Y là 2 nguyên t có cấu hình e ngoài cùng là 3s1 và 4s1. X có 12 n, Y có 20 n. a) Viết cấu hình e đầy đủ của X và Y. Xác định tên của 2 nguyên tố X

X, Y là 2 nguyên t có cấu hình e ngoài cùng là 3s1 và 4s1. X có 12 n, Y có 20 n.
a) Viết cấu hình e đầy đủ của X và Y. Xác định tên của 2 nguyên tố X và Y.
b) Cho 6.2 g hỗn hợp X và Y vào nước,sau phản ứng thu được 2.24 lít khí (đktc). Tính % khối lượng của X, Y trong hỗn hợp ban đầu.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse