Y=x4_4x2 xét tính đồng biến nghịch biến và cực trị của hàm số 😓

Y=x4_4x2 xét tính đồng biến nghịch biến và cực trị của hàm số 😓

Share

1 Answer

 1. $y=x^4-4x^2$
  TXĐ: $D=\mathbb Z$
  $y’=4x^3-8x=4x(x^2-2)=4x(x-\sqrt2)(x+\sqrt2)$
  $y’=0\Rightarrow \left[ \begin{array}{l} x=0 \\ x=\sqrt2\\x=-\sqrt2 \end{array} \right .$
  Xét dấu của $y’$: $-\sqrt2$ $0$ $\sqrt2$
  $-$ $+$ $-$ $+$
  Hàm số đồng biến trên khoảng $(\sqrt2;+\infty)$ và $(-\sqrt2;0)$
  Nghịch biến trên khoảng và $(-\infty2;0)$ và $(0;\sqrt2)$
  Hàm số đạt cực tiểu tại $x_{CT}=\pm\sqrt2$
  Hàm số đạt cực đại tại $x_{CĐ}=0$.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse