x(y^2-z^2)+y(z^2-x^2)+z(x^2-y^2) phân tích thành nhân tử

x(y^2-z^2)+y(z^2-x^2)+z(x^2-y^2) phân tích thành nhân tử

Share

1 Answer

 1. x(y²-z²)+y(z²-x²)+z(x²-y²)

  = y²(x-z) + xz(x-z) – y(x²-z²)

  = y²(x-z) + xz(x-z) – y(x-z)(x+z)

  = (x-z) (y²+xz-xy-yz)

  = (x-z) [z(x-y)- y(x-y)]

  = (x-z)(x-y)(z-y)

  Dòng đầu bạn tự khai triển ra rồi nhóm lại như mình.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse