Viết tập hợp A gồm các số lẻ có 3 chữ số và tổng các chữ số bằng 5

Viết tập hợp A gồm các số lẻ có 3 chữ số và tổng các chữ số bằng 5

Share

1 Answer

  1. Các bộ ba số có 1 chữ số có tổng bằng 5 là:
    $$\eqalign{
    & \left( {0;0;5} \right);\,\,\left( {0;1;4} \right);\,\,\left( {0;2;3} \right);\,\,\left( {1;1;3} \right);\,\,\left( {1;2;2} \right) \cr
    & \Rightarrow A = \left\{ {401;\,\,203;\,\,113;\,\,131;\,\,311;\,\,221} \right\} \cr} $$

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse