Viết đồng phân este của C5H10O2 và C4H6O2?

Viết đồng phân este của C5H10O2 và C4H6O2?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải:

  $C_{5}H_{10}O_{2}$ có các đồng phân este sau

  $HCOOCH2CH2CH2CH3$

  $HCOOCH2CH(CH3)_{2}$

  $HCOOCH(CH3)CH2CH3$

  $HCOOC(CH3)_{3}$

  $CH3COOCH2CH2CH3$

  $CH3COOCH(CH3)_{2}$

  $CH3CH2COOCH2CH3$

  $CH3CH2CH2COOCH3$

  $CH3CH(CH3)COOCH3$

  $C_{4}H_{6}O_{2}$ có các đồng phân este sau

  $HCOOCH=CH-CH3$

  $HCOOCH2CH=CH2$

  $HCOOC(CH3)=CH2$

  $CH3COOCH=CH2$

  $CH2=CHCOOCH3$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse