viết chương trình cho phép chia hai đa thức để tìm đa thức thương và đa thức dư. giúp mik nha, mik nghĩ hoài ko ra (pascal nha)

viết chương trình cho phép chia hai đa thức để tìm đa thức thương và đa thức dư.
giúp mik nha, mik nghĩ hoài ko ra (pascal nha)

Share

1 Answer

 1. chia đa thức A cho đa thức B. Cho A và B là hai đa thức tùy ý của cùng một biến (B khác 0), khi đó tồn tại duy nhất một cặp đa thức Q và R sao cho

  A = B.Q + R, trong đó R =0 hoặc bậc của R nhỏ hơn bậc của B.

  Q được gọi là đa thức phương, R được gọi là dư trong phép chia A cho B

  nếu R=0 thì là phép chia hết

  CÓ THỂ DÙNG HÀNG ĐẲNG THỨC ĐỂ RÚT GỌN PHÉP CHIA

  (A^3+B^3) :(A+B)=A^2-AB+B^2

  (A^3-B^3):(A-B)=A^2+AB+B^2

  (A^2-B^2):(A+B)= A-B

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse