VÌ sao thời hậu kì tủng đại lại diễn ra các cuộc đâu tranh giai cấp tư sản chống phong kiến?Kể tên những cuộc đấu trang tiêu biểu và trình bày sự hiểu

VÌ sao thời hậu kì tủng đại lại diễn ra các cuộc đâu tranh giai cấp tư sản chống phong kiến?Kể tên những cuộc đấu trang tiêu biểu và trình bày sự hiểu biết của em về cuộc đấu trang mà em cho là tiêu biển nhất

Share

1 Answer

 1. vì họ muốn hòa bình kô có giai cấp

  có giai cấp thì giữa địa chủ và nông nô

  địa chủ có giàu và nhiều đất họ vừa bóc lột và đòi thếu cao cho nông nô

  khiến nông no khổ sở

  cuộc đấu trang tiêu biểu:

  1khởi nghĩa hai bà trưng

  2 khởi ngĩa phùng hưng

  3Ở An-giê-ri, cuộc khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đe

  4 Ở Ai Cập (1879), phong trào đấu tranh của một số nhà tri thức và sĩ quan yêu nước do Át-mét A-ra-bi lãnh đạo, đã thành lập tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ”.

  5 Ở Xu-đăng, thực dân Anh đã vấp phải phong trào đấu tranh mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Mu-ha-mét Át-mét (1882-1898).

  6 Ở Ê-ti-ô-pi-a, ngay từ năm 1889, khi thực dân Italia tiến hành đánh chiếm đã vấp phải sự đấu tranh quyết liệt của nhân dân ở đây. Quân đội Ê-ti-ô-pi-a tuy bị tổn thất nặng nề, nhưng đã giữ vững được nền độc lập của Tổ quốc

  7 Cùng với Ê-ti-ô-pi-a, Li-bê-ri-a cũng giữ vững được độc lập trước sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

VÌ sao thời hậu kì tủng đại lại diễn ra các cuộc đâu tranh giai cấp tư sản chống phong kiến?Kể tên những cuộc đấu trang tiêu biểu và trình bày sự hiểu

VÌ sao thời hậu kì tủng đại lại diễn ra các cuộc đâu tranh giai cấp tư sản chống phong kiến?Kể tên những cuộc đấu trang tiêu biểu và trình bày sự hiểu biết của em về cuộc đấu trang mà em cho là tiêu biển nhất

Share

1 Answer

 1. vì họ muốn hòa bình kô có giai cấp

  có giai cấp thì giữa địa chủ và nông nô

  địa chủ có giàu và nhiều đất họ vừa bóc lột và đòi thếu cao cho nông nô

  khiến nông no khổ sở

  cuộc đấu trang tiêu biểu:

  1khởi nghĩa hai bà trưng

  2 khởi ngĩa phùng hưng

  3Ở An-giê-ri, cuộc khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đe

  4 Ở Ai Cập (1879), phong trào đấu tranh của một số nhà tri thức và sĩ quan yêu nước do Át-mét A-ra-bi lãnh đạo, đã thành lập tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ”.

  5 Ở Xu-đăng, thực dân Anh đã vấp phải phong trào đấu tranh mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Mu-ha-mét Át-mét (1882-1898).

  6 Ở Ê-ti-ô-pi-a, ngay từ năm 1889, khi thực dân Italia tiến hành đánh chiếm đã vấp phải sự đấu tranh quyết liệt của nhân dân ở đây. Quân đội Ê-ti-ô-pi-a tuy bị tổn thất nặng nề, nhưng đã giữ vững được nền độc lập của Tổ quốc

  7 Cùng với Ê-ti-ô-pi-a, Li-bê-ri-a cũng giữ vững được độc lập trước sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse