Vì sao tác giả cho rằng:” sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy”

Vì sao tác giả cho rằng:” sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy”

Share

1 Answer

  1. so sánh việc sống một cuộc đời với việc vẽ một bức tranh.

    Tác dụng của biện pháp này nêu lên nhận thức của người viết về đặc điểm của cuộc sống con người. Cuộc đời giống một bức tranh. Do đó mỗi người giống như một họa sĩ. Họa sĩ phải chủ động để sáng tạo nên bức tranh, con người cũng phải chủ động sống cuộc đời mà mình muốn tạo ra cho mình.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse