Vật lý 12 ạ, giúp mình với ạ. Mình cảm ơn ạ

Vật lý 12 ạ, giúp mình với ạ. Mình cảm ơn ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  A – \(T’=0,1s\)

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng công thức độc lập: \({A^2} = {x^2} + \dfrac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}}\) , ta có:
  \({A^2} = x_1^2 + \dfrac{{v_1^2}}{{{\omega ^2}}} = x_2^2 + \dfrac{{v_2^2}}{{{\omega ^2}}}\)
  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow {4^2} + \dfrac{{{{\left( { – 40\sqrt 3 \pi } \right)}^2}}}{{{\omega ^2}}} = {\left( {4\sqrt 2 } \right)^2} + \dfrac{{{{\left( {40\sqrt 2 \pi } \right)}^2}}}{{{\omega ^2}}}\\ \Leftrightarrow \dfrac{{1600\pi }}{{{\omega ^2}}} = 16\\ \Rightarrow \omega = 10\pi \left( {rad/s} \right)\end{array}\)
  \( \Rightarrow \) Chu kì dao động của vật: \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = \dfrac{{2\pi }}{{10\pi }} = 0,2s\)
  Động năng và thế năng biến thiên điều hòa với chu kì \(T’ = \dfrac{T}{2} = 0,1s\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse