Vật chuyển động trên một đường thẳng, nửa quãng đường đầu vật chuyển động với vận tốc v1= 10m/s, nửa quãng đường còn lại với vận tốc 15m/s. Hãy xác đị

Vật chuyển động trên một đường thẳng, nửa quãng đường đầu vật chuyển động với vận tốc v1= 10m/s, nửa quãng đường còn lại với vận tốc 15m/s. Hãy xác định vận tốc trung bình của vật trên cả quãng đường.

Share

1 Answer

 1. Đáp án: \(v_{tb}=12m/s\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi quãng đường di chuyển của vật là \(S\)

  Ta có:

  + Thời gian vật chuyển động trên nửa quãng đường đầu là: \({t_1} = \dfrac{{\dfrac{S}{2}}}{{{v_1}}} = \dfrac{S}{{20}}\)

  + Thời gian vật chuyển động trên nửa quãng đường còn lại là: \({t_2} = \dfrac{{\dfrac{S}{2}}}{{{v_2}}} = \dfrac{S}{{30}}\)

  Thời gian vật chuyển động trên cả quãng đường là: \(t = {t_1} + {t_2} = \dfrac{S}{{20}} + \dfrac{S}{{30}}\)

  \( \Rightarrow \) Vận tốc trung bình của vật trên cả quãng đường: \({v_{tb}} = \dfrac{S}{t} = \dfrac{S}{{\dfrac{S}{{20}} + \dfrac{S}{{30}}}} = 12m/s\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse