tục ngữ về tôn trọng người khác

tục ngữ về tôn trọng người khác

Share

1 Answer

 1. Kính lão đắc thọ

  Trọng thầy mới được làm thầy

  Không thầy đố mày làm nên

  Tiếng chào, cao hơn mâm cỗ.

  Nói lời, thì giữ lấy lời

  Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

  Kim vàng, ai nỡ uốn câu

  Người không ai nỡ nói nhau nặng lời

  Biết thì thưa thốt,

  Không biết, dựa cột mà nghe.

  Tự trọng người lại trọng thân

  Khinh đi khinh lại, như lần trôn quang

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse