Từ mất có nghĩa là gì ạ

Từ mất có nghĩa là gì ạ

Share

1 Answer

 1. không có, không thấy, không tồn tại nữa

  mất điện

  mất vui

  biến mất

  Trái nghĩa: còn

  không còn là của mình, thuộc về mình nữa (cái vẫn tiếp tục tồn tại)

  mất cái ví

  mất cắp

  mất tiền

  không còn ở mình nữa

  người thương binh mất một chân

  nghỉ mất sức

  mất danh dự

  dùng hết bao nhiêu thời gian, công sức hoặc tiền của vào việc gì

  phải mất một hai hôm nữa mới làm xong

  mất rất nhiều công sức

  mất thời gian vô ích

  không còn sống nữa, chết (một cách nói giảm, nói tránh; hàm ý thương tiếc)

  bố mẹ đều mất sớm

  ông cụ mất đã được mấy năm

  Đồng nghĩa: khuất

  Trợ từ

  từ biểu thị ý tiếc về điều không hay đã xảy ra hoặc có thể xảy ra

  quên bẵng đi mất

  thế là lại muộn mất rồi!

  lỡ mất cơ hội

  từ biểu thị ý nhấn mạnh về mức độ của một tình cảm mà mình cảm thấy không sao kìm giữ được

  buồn quá đi mất!

  sướng phát điên lên mất!

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse