Từ công thức: R = r. l/ S Suy ra các công thức cho r, l, S

Từ công thức: R = r. l/ S
Suy ra các công thức cho r, l, S

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse