truyện Sọ Dừa có mấy đoạn nội dung của mỗi đoạn là gì ?

truyện Sọ Dừa có mấy đoạn nội dung của mỗi đoạn là gì ?

Share

1 Answer

  1. Phần 1. Từ đầu…”đặt tên Sọ Dừa”: Sự ra đời của Sọ Dừa.

    Phần 2. Tiếp theo…”dùng đến”: Sự tài giỏi của Sọ Dừa.

    Phần 3. Còn lại: Lý do cô Út lấy Sọ Dừa.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse