Trung hòa vừa đủ 500 ml dung dịch Ba(OH)2 1M với dung dịch H2SO4 15% Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng?

Trung hòa vừa đủ 500 ml dung dịch Ba(OH)2 1M với dung dịch H2SO4 15%
Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng?

Share

1 Answer

 1. Đổi 500ml=0,5l

  Ta có PTHH:

  Ba(OH)2 + H2SO4 -> BaSO4 + H2O

  0,5mol 0,5mol 0,5mol

  Số mol của Ba(OH)2=0,5.1=0,5 mol

  Số mol của H2SO4=nBa(OH)2=0,5 mol

  => mH2SO4 đã dùng là: 0,5.98=49 g

  => mdd H2SO4 đã dùng: 49/15.100=326,67g

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse