Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vecto $\vec{v}=(1,-2) $và đường cong (C): $2x^2+4y^2=1$. Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến $T_{\vec{v}}$.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vecto $\vec{v}=(1,-2) $và đường cong (C): $2x^2+4y^2=1$. Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến $T_{\vec{v}}$.

Share

1 Answer

 1. Đáp án: Anh của C qua phép tịnh tiến $T_{\vec{v}}$ là:

  $2(x+1)^2+4(y-2)^2=1 \Leftrightarrow 2x^2+4y^2+4x-16y+17+0$

  Lời giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vecto $\vec{v}=(1,-2) $và đường cong (C): $2x^2+4y^2=1$. Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến $T_{\vec{v}}$.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vecto $\vec{v}=(1,-2) $và đường cong (C): $2x^2+4y^2=1$. Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến $T_{\vec{v}}$.

Share

1 Answer

 1. Đáp án: Anh của C qua phép tịnh tiến $T_{\vec{v}}$ là:

  $2(x+1)^2+4(y-2)^2=1 \Leftrightarrow 2x^2+4y^2+4x-16y+17+0$

  Lời giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse