Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A ( 3;2 ), B ( -1;3 ), C ( -2;1 ). Tìm tọa độ N thỏa mãn: 2NA-5NC+4NB= vectơ O ???

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A ( 3;2 ), B ( -1;3 ), C ( -2;1 ). Tìm tọa độ N thỏa mãn:
2NA-5NC+4NB= vectơ O ???

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse