Trong chuyển động tự quay quanh trục của trái đất coi là chuyển động tròn đều. Bán kính trái đất là 6400km. Tốc độ dài của một điểm ở vĩ độ 45độ bắc l

Trong chuyển động tự quay quanh trục của trái đất coi là chuyển động tròn đều. Bán kính trái đất là 6400km. Tốc độ dài của một điểm ở vĩ độ 45độ bắc là:
A. 3km/s B.330m/s C.466,7m/s D.439m/s

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Trái đất chuyển động tự quay quanh trục trong một ngày đêm \( \Rightarrow T = 24h = 24.3600 = 86400s\)

  Tốc độ góc: \(\omega = \dfrac{{2\pi }}{T} = \dfrac{{2\pi }}{{86400}}(rad/s)\)

  Điểm ở \({45^0}B\) có bán kính chuyển động là \(r = R\cos {45^0} = {6400.10^3}\cos {45^0}\)

  Vận tốc dài \(v = \omega r\) =329m/s

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse