Trong chân không, đặt hai điện tích điểm q1 và q2 cách nhau 20cm, độ lớn lực tương tác điện giữa chúng là F. Sau đó dịch chuyển hai điện tích lại gần

Trong chân không, đặt hai điện tích điểm q1 và q2 cách nhau 20cm, độ lớn lực tương tác điện giữa chúng là F. Sau đó dịch chuyển hai điện tích lại gần nhau sao cho chúng cách nhau 5cm, độ lớn lực tương tác điện lúc này là
A. F’ = 4F. B. F’ = 2F. C. F’ = 8F. D. F’ = 5F.

Share

1 Answer

  1. Đáp án: bạn xem lại, không có đáp án

    Lời giải: Có \(F = k\dfrac{{|{q_1}{q_2}|}}{{\varepsilon {r^2}}} \Rightarrow \dfrac{{{F_2}}}{{{F_1}}} = \dfrac{{r_1^2}}{{r_2^2}} \Leftrightarrow \dfrac{{{F_2}}}{F} = \dfrac{{{{20}^2}}}{{{5^2}}} \Rightarrow {F_2} = 16F\)

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Trong chân không, đặt hai điện tích điểm q1 và q2 cách nhau 20cm, độ lớn lực tương tác điện giữa chúng là F. Sau đó dịch chuyển hai điện tích lại gần

Trong chân không, đặt hai điện tích điểm q1 và q2 cách nhau 20cm, độ lớn lực tương tác điện giữa chúng là F. Sau đó dịch chuyển hai điện tích lại gần nhau sao cho chúng cách nhau 5cm, độ lớn lực tương tác điện lúc này là
A. F’ = 4F. B. F’ = 2F. C. F’ = 8F. D. F’ = 5F.

Share

1 Answer

  1. Đáp án: bạn xem lại, không có đáp án

    Lời giải: Có \(F = k\dfrac{{|{q_1}{q_2}|}}{{\varepsilon {r^2}}} \Rightarrow \dfrac{{{F_2}}}{{{F_1}}} = \dfrac{{r_1^2}}{{r_2^2}} \Leftrightarrow \dfrac{{{F_2}}}{F} = \dfrac{{{{20}^2}}}{{{5^2}}} \Rightarrow {F_2} = 16F\)

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse