Trong 200g dd HNO3 25,2%(D=1,42g/ml). Tính nồng độ mol các ion có trong dd sau

Trong 200g dd HNO3 25,2%(D=1,42g/ml). Tính nồng độ mol các ion có trong dd sau

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse