Trộn 400ml dd A chứa HNO3 0,5M và HCL 0,125M với 100ml dd B chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M thì dd C thu được pH là

Trộn 400ml dd A chứa HNO3 0,5M và HCL 0,125M với 100ml dd B chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M thì dd C thu được pH là

Share

1 Answer

 1. Đáp án: $n_{H}{+}=0,5.0,4+0,125.0,4=0,25$ $(mol)$

  $n_{OH}{-}=1.0,1+0,5.0,1.2=0,2$ $(mol)$

  $Ta$ $có:$ $H^{+}$ $+$ $OH^{-} $ $→$ $H_{2}O$

  $n_{H}{+}=n_{OH-}=0,2$ $(mol)$

  $⇒ n_{H}{+}$$_{dư}=0,25-0,2=0,05(mol)$

  $⇒[H^{+}]=\frac{0,05}{0,5}=0,1M=10^{-1}M$

  $⇒pH=1$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse