Trộn 100ml dd HCl 0,05M với 150ml dd NaOH 0,05M thu đc dd X

Trộn 100ml dd HCl 0,05M với 150ml dd NaOH 0,05M thu đc dd X

Share

1 Answer

  1. Đáp án: dd X gồm m NaCl=0.2925g m Naoh dư=0,1g và h2o

    Giải thích các bước giải: pt naoh + hcl => nacl + h2o

    n Naoh=3/400 n Hcl=1/200 pứ theo tỉ lệ 1:1 => n Naoh dư

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse