trên nữa đầu của 1 đoạn đường thẳng có độ dài S, 1 ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc 50km/h và trên nửa cuối, xe chạy với tốc độ 30km/h. tính tốc

trên nữa đầu của 1 đoạn đường thẳng có độ dài S, 1 ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc 50km/h và trên nửa cuối, xe chạy với tốc độ 30km/h. tính tốc dộ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường nói trên. giải chi tiết a5h !!!!!

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Vtb=37,5km/h

  Giải thích các bước giải:

  t1=(S/2)/v1=(S/2)/50=S/100

  t2=(S/2)/v2=(S/2)/30=S/60

  Vtb=S/t=S/(t1+t2)=S/(S/100+S/60)=37,5 km/h

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse