Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. a) Xác định nguyên tử khối. b) Viết cấu hình electron nguyên tử của ng

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.
a) Xác định nguyên tử khối.
b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.
(Cho biết : các nguyên tô cỏ sô hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì 1 ≤
N/Z ≤ 1,5.)
Cần lời giải siêu chi tiết

Share

1 Answer

 1. a) Ta có Z=p=e;

  -> 2Z+N=13

  Ta luôn có Z$\leq$ N$\leq$ 1,5Z ->3Z $\leq$ N+2Z$\leq$ 3,5 -> 3Z $\leq$ 13$\leq$ 3,5Z

  ->3,714 $\leq$ Z $\leq$ 4,333 -> Z=4 ->N=5

  -> số khối A=Z+N=9

  b) Với Z=4 thì cấu hình e của nguyên tố là 1s2 2s2

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse