Tổng số hạt (p,e,n) của một nguyên tố là 52 . Xác định p,e,n,A

Tổng số hạt (p,e,n) của một nguyên tố là 52 . Xác định p,e,n,A

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Tổng số hạt (p,e,n) của một nguyên tố là 52 . Xác định p,e,n,A

Tổng số hạt (p,e,n) của một nguyên tố là 52 . Xác định p,e,n,A

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse