tính tỉ lệ V dung dịch KOH 0,001M cần pha loãng với H2O để được dung dịch có pH=9

tính tỉ lệ V dung dịch KOH 0,001M cần pha loãng với H2O để được dung dịch có pH=9

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  $\dfrac V{V’} = \dfrac{1}{99}$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $n_{KOH} = V.C_M = 0,001V\ (mol)$

  $⇒ n_{OH^-} = n_{KOH} = 0,001V\ (mol)$

  Đặt thể tích của H2O là V’ (lít) ⇒ Thể tích sau khi trộn là (V + V’) lít

  +) Dung dịch sau khi trộn có $pH = 9 ⇒ pOH = 14 – 9 = 5$

  $⇒ [OH^-] = 10^{-pOH} = 10^{-5}\ (M)$

  Mà: \(\eqalign{ & {\rm{[O}}{{\rm{H}}^{\rm{ – }}}{\rm{]}} = {{{n_{O{H^ – }}}} \over {V\,sau}} \cr & \Rightarrow {{0,001V} \over {V + V’}} = {10^{ – 5}} \cr & \Rightarrow 0,001V = {10^{ – 5}}V + {10^{ – 5}}V’ \cr & \Rightarrow 9,{9.10^{ – 4}}V = {10^{ – 5}}V’ \cr & \Rightarrow {V \over {V’}} = {{{{10}^{ – 5}}} \over {9,{{9.10}^{ – 4}}}} = {1 \over {99}} \cr} \)

  • -4
Leave an answer

Leave an answer

Browse