Tính số trang của 1 cuốn sách bắt đầu từ trang 1 cần dùng đúng 3897 chữ số

Tính số trang của 1 cuốn sách bắt đầu từ trang 1 cần dùng đúng 3897 chữ số

Share

1 Answer

 1. +) Số chữ số từ trang 1 đến trang 9 là: 9.1 = 9 chữ số.

  +) Số chữ số từ trang 10 đến trang 99 là: 90.2 = 180 chữ số.

  +) Số chữ số từ trang 100 đến trang 999 là: 900.3 = 2700 chữ số

  +) Số chữ số dùng để đánh số trang có 4 chữ số là: 3897 – (9 + 180 + 2700) = 1008 chữ số

  Số trang sách có 4 chữ số là: 1008 : 4 = 252 trang sách.

  Mà số trang sách có 4 chữ số bắt đầu từ 1000, ta cộng thêm 251 trang sách có 4 chữ số. Nên suy ra: Số trang sách của một cuốn sách là: 1000 + 251 = 1251 trang.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse