Tính ra,4 máy xúc đào xong con mương mất 30 ngày .Nay có thêm 2 máy xúc thì đào xong con mương mất bao nhiêu ngày

Tính ra,4 máy xúc đào xong con mương mất 30 ngày .Nay có thêm 2 máy xúc thì đào xong con mương mất bao nhiêu ngày

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  1 máy xúc đào xong con mương trong số ngày là

  30 x 4 = 120 ngày

  Thực tế có số máy xúc là

  4 + 2 = 6 máy

  Nếu có thêm 2 máy xúc thì đào xong con mương trong số ngày là

  120 : 6 = 20 ngày

  Đáp số : 20 ngày

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse