Tính pH của dd Ba(OH)2 : 0.00045M

Tính pH của dd Ba(OH)2 : 0.00045M

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    CM OH- = 2CMBa(OH)2= 2.0,00045 = 0,009 (M)

    => pOH = -Log(OH-)= -Log(0,009)=2,046

    => pH = 14 – pOH = 14 – 2,046 = 11,954

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse