Tính nồng độ của A. Ion H+ trong dd có pH= 8.55 B. ion OH- trong dd có ph= 10.8 C. Dd Ba(OH)2 có pH= 10

Tính nồng độ của
A. Ion H+ trong dd có pH= 8.55
B. ion OH- trong dd có ph= 10.8
C. Dd Ba(OH)2 có pH= 10

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  a) pH = 8,55 => [H+]=10^-pH = 10^-8,55 (M)

  b) pOH = 14 – pH = 14 – 10,8 = 3,2

  =>[OH-] = 10^-pOH = 10^-3,2 (M)

  c) pOH = 14 – pH = 14 – 10 = 4

  => [OH-]= 10^-pOH = 10^-4 (M) = 0,0004 (M)

  => [Ba(OH)2] = 1/2[OH-]= 0,0004/2 = 0,0002 (M)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse