Tính giúp mk $\lim_{n \to +\infty} \frac{n^{2}+5n+8}{n^3} $

Tính giúp mk $\lim_{n \to +\infty} \frac{n^{2}+5n+8}{n^3} $

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  0

  Lời giải: C nhớ là khi n → ∞ thì số mũ cao nhất của tử nhỏ hơn số mũ cao nhất ở mẫu thì giới hạn đó tiến đến 0

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Tính giúp mk $\lim_{n \to +\infty} \frac{n^{2}+5n+8}{n^3} $

Tính giúp mk $\lim_{n \to +\infty} \frac{n^{2}+5n+8}{n^3} $

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  0

  Lời giải: C nhớ là khi n → ∞ thì số mũ cao nhất của tử nhỏ hơn số mũ cao nhất ở mẫu thì giới hạn đó tiến đến 0

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse