tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. biết a,b là chiều dài và chiều rộng ( Công thức: CV=(a+b)*2;DT=a*b)

tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. biết a,b là chiều dài và chiều rộng ( Công thức: CV=(a+b)*2;DT=a*b)

Share

1 Answer

 1. Program Chu_nhat;

  user crt;

  Var a , b , s , cv : real;

  Begin:

  Write ( ‘ Nhap chieu dai: ‘ ) ; realdn (a);

  Write ( ‘ Nhap chieu rong’) ; realdn (b);

  S:=a*b

  CV;=(a+b)*2

  Writeln(‘ Dien tich hinh chu nhat la:’,S);

  Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat la’CV);

  realdn;

  end.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. biết a,b là chiều dài và chiều rộng ( Công thức: CV=(a+b)*2;DT=a*b)

tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. biết a,b là chiều dài và chiều rộng ( Công thức: CV=(a+b)*2;DT=a*b)

Share

1 Answer

 1. Program Chu_nhat;

  user crt;

  Var a , b , s , cv : real;

  Begin:

  Write ( ‘ Nhap chieu dai: ‘ ) ; realdn (a);

  Write ( ‘ Nhap chieu rong’) ; realdn (b);

  S:=a*b

  CV;=(a+b)*2

  Writeln(‘ Dien tich hinh chu nhat la:’,S);

  Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat la’CV);

  realdn;

  end.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse