Tìm và sửa lỗi các câu sai 1 Last week my family move for a new house 2 What’s the matter of you , Lan ? 3 Don’t stay up so early , it’s bad for your

Tìm và sửa lỗi các câu sai
1 Last week my family move for a new house
2 What’s the matter of you , Lan ?
3 Don’t stay up so early , it’s bad for your health
4 He has strong white white teeth because he brush his teeth regularly
5 She should goes to bed early .
6 My father have a sore throat .
7 What didn’t Nam go to school yesterday ?
8 Where are you yesterday ?
9 We are going to visited our teachers
10 She can’t speak because she has an sore throat
Giup minh nha

Share

1 Answer

 1. 1. move => moved (thì quá khứ đơn)

  2. of => with (Có vấn đề gì với bạn thế, Lan?)

  3. early => late (Đừng thức khuya quá, nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu)

  4. brush => brushes (thì hiện tại đơn, chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít)

  5. goes => go (sau động từ khuyết thiếu, động từ để dạng nguyên thể)

  6. have => has (thì hiện tại đơn, chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít)

  7. What => Why (câu hỏi về lí do)

  8. are => were (thì quá khứ đơn, chủ ngữ ngôi thứ 2, số nhiều)

  9. visited => visit (thì tương lai gần: be going to + V (nguyên thể))

  10. an => a (“sore” bắt đầu bằng phụ âm “s” => không dùng “an”)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Tìm và sửa lỗi các câu sai 1 Last week my family move for a new house 2 What’s the matter of you , Lan ? 3 Don’t stay up so early , it’s bad for your

Tìm và sửa lỗi các câu sai
1 Last week my family move for a new house
2 What’s the matter of you , Lan ?
3 Don’t stay up so early , it’s bad for your health
4 He has strong white white teeth because he brush his teeth regularly
5 She should goes to bed early .
6 My father have a sore throat .
7 What didn’t Nam go to school yesterday ?
8 Where are you yesterday ?
9 We are going to visited our teachers
10 She can’t speak because she has an sore throat
Giup minh nha

Share

1 Answer

 1. 1. move => moved (thì quá khứ đơn)

  2. of => with (Có vấn đề gì với bạn thế, Lan?)

  3. early => late (Đừng thức khuya quá, nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu)

  4. brush => brushes (thì hiện tại đơn, chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít)

  5. goes => go (sau động từ khuyết thiếu, động từ để dạng nguyên thể)

  6. have => has (thì hiện tại đơn, chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít)

  7. What => Why (câu hỏi về lí do)

  8. are => were (thì quá khứ đơn, chủ ngữ ngôi thứ 2, số nhiều)

  9. visited => visit (thì tương lai gần: be going to + V (nguyên thể))

  10. an => a (“sore” bắt đầu bằng phụ âm “s” => không dùng “an”)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse