Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=x^4+(m-2015)x^2+2017$ có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=x^4+(m-2015)x^2+2017$ có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=x^4+(m-2015)x^2+2017$ có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=x^4+(m-2015)x^2+2017$ có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse