Tìm tập xác định lớp 11 mình cần mọi người giải nhanh giúp mình

Tìm tập xác định lớp 11 mình cần mọi người giải nhanh giúp mình

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  a/ y= tan (x-pi/4)

  <=> cos (x-pi/4) ≠ 0

  <=> x-pi/4 ≠ pi/2 + kpi

  <=> x ≠ 3/4 pi + kpi

  b/ y=cot2x

  <=> sin2x ≠ 0

  <=> 2x ≠ kpi

  <=> x ≠ kpi/2

  c/ y= sin √x

  <=> √x >= 0

  <=> x>= kpi

  d/ y= √1-cosx

  <=> 1-cosx >= 0

  <=> cosx >= 1

  <=> x >= k2pi

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse