Tìm tập xác định của các hàm số: y= 1+cos x_ sin x y = cot (x+ 0,14___6

Tìm tập xác định của các hàm số:
y= 1+cos x_ sin x

y = cot (x+ 0,14___6

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Tìm tập xác định của các hàm số: y= 1+cos x_ sin x y = cot (x+ 0,14___6

Tìm tập xác định của các hàm số:
y= 1+cos x_ sin x

y = cot (x+ 0,14___6

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse