tìm số tự nhiên liên tiếp có 2 chữ số biết rằng nếu viết thêm số 9 vào bên trái của số đó ta được số gấp 13 lần số đã cho . Giải thích thật kĩ cho mìn

tìm số tự nhiên liên tiếp có 2 chữ số biết rằng nếu viết thêm số 9 vào bên trái của số đó ta được số gấp 13 lần số đã cho . Giải thích thật kĩ cho mình hiểu nha

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse