Tìm số phần tử của các tập hợp sau a) A={n thuộc N : n là ước của 24 và 15} b) B={ x thuộc R: căn x+1+căn x+4+căn x+9=6} ( Ai giúp tuiii với ?? )

Tìm số phần tử của các tập hợp sau
a) A={n thuộc N : n là ước của 24 và 15}
b) B={ x thuộc R: căn x+1+căn x+4+căn x+9=6}
( Ai giúp tuiii với ?? )

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse