Tìm số nguyên x;y thoả mãn 2x+3y=19 và 1/3

Tìm số nguyên x;y thoả mãn 2x+3y=19 và 1/3

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Vì x,y là các số nguyên dương nên

  (vì x lớn hơn hoặc bằng 1)

  (vì y có phạm vi nhỏ hơn nên t xét biến y)

  Xét y=1 => x = 5,5 (loại vì x là số nguyên dương)

  Xét y=2 => x= 4 (nhận)

  Xét y=3 => x=2,5 (loại)

  Xét y=4 => x=1(nhận)

  Vậy ta nhận 2 cặp (x,y) là (4,2) và (1,4)

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Tìm số nguyên x;y thoả mãn 2x+3y=19 và 1/3

Tìm số nguyên x;y thoả mãn 2x+3y=19 và 1/3

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Vì x,y là các số nguyên dương nên

  (vì x lớn hơn hoặc bằng 1)

  (vì y có phạm vi nhỏ hơn nên t xét biến y)

  Xét y=1 => x = 5,5 (loại vì x là số nguyên dương)

  Xét y=2 => x= 4 (nhận)

  Xét y=3 => x=2,5 (loại)

  Xét y=4 => x=1(nhận)

  Vậy ta nhận 2 cặp (x,y) là (4,2) và (1,4)

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse