tìm phần thập phân của thương trong phép chia Số 111….1111 cho 36 có 99 chữ số 1

tìm phần thập phân của thương trong phép chia Số 111….1111 cho 36 có 99 chữ số 1

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    vì 1111….1 không là số nguyên tố nên phần thập phân phu thuộc vào số lượng số 1

    vd:Với n=1 thì phần thập phân là 02(7)

    Lời giải:

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse