Tìm m sao cho phương trình (m+1)x^2-(2m-1)x+4m^2=0 a) Có hai nghiệm phân biệt b)Có nghiệm kép c) Vô nghiệm d) Có 2 nghiệm trái dấu

Tìm m sao cho phương trình (m+1)x^2-(2m-1)x+4m^2=0
a) Có hai nghiệm phân biệt
b)Có nghiệm kép
c) Vô nghiệm
d) Có 2 nghiệm trái dấu

Share

1 Answer

 1. Ta có

  $$\Delta = (2m-1)^2 -4(m+1)(4m^2) = -16m^3 -12m^2 -4m + 1$$

  a) Để ptrinh có 2 nghiệm pbiet thì $\Delta>0$ hay

  $-16m^3 -12m^2 -4m + 1>0$

  VT có nghiệm thực là 36/227, vậy có nhân tử là m-36/227. Nhân tử còn lại là một tam thức bậc 2 có hệ số của đơn thức bậc 2 là âm, vậy tam thức này luôn nhỏ hơn 0. Vậy để $\Delta>0$ thì $m<36/227$.

  b) Để ptrinh có nghiệm kép thì $\Delta=0$ hay

  $-16m^3 -12m^2 -4m + 1=0$

  VT có nghiệm thực là 36/227, vậy có nhân tử là m-36/227. Nhân tử còn lại là một tam thức bậc 2 có hệ số của đơn thức bậc 2 là âm, vậy tam thức này luôn nhỏ hơn 0. Vậy để $\Delta=0$ thì $m=36/227$.

  c) Để ptrinh vô nghiệm thì $\Delta<0$ hay

  $-16m^3 -12m^2 -4m + 1<0$

  VT có nghiệm thực là 36/227, vậy có nhân tử là m-(36/227). Nhân tử còn lại là một tam thức bậc 2 có hệ số của đơn thức bậc 2 là âm, vậy tam thức này luôn nhỏ hơn 0. Vậy để $\Delta<0$ thì $m>36/227$.

  d) Để ptrinh có 2 nghiệm pbiet thì $\Delta>0$ hay

  $-16m^3 -12m^2 -4m + 1>0$

  VT có nghiệm thực là 36/227, vậy có nhân tử là m-36/227. Nhân tử còn lại là một tam thức bậc 2 có hệ số của đơn thức bậc 2 là âm, vậy tam thức này luôn nhỏ hơn 0. Vậy để $\Delta>0$ thì $m<36/227$.

  Để có 2 nghiệm trái dấu thì tích 2 nghiệm nhỏ hơn 0. Theo Viet ta có

  $$\dfrac{4m^2}{m+1}<0$$

  Tử số luôn lớn hơn hoặc bằng 0 nên để BDT trên đúng thì mẫu số phải nhỏ hơn 0, hay $m<-1$.

  Kết hợp với dkien có 2 nghiệm phân biệt ta có $m<-1$.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse