tìm giá trị nhỏ nhất của a)2x^2+5x+1 b)5-8x+x^2 c) 4.(x-1).(x+3)+3

tìm giá trị nhỏ nhất của a)2x^2+5x+1 b)5-8x+x^2 c) 4.(x-1).(x+3)+3

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  b) $x^2-8x+5=x^2-2.4x+16-11$

  $=(x-4)^2-11$

  Vì $(x-4)^2 ≥0$ với mọi $x$

  ⇒$(x-4)^2-11 ≥-11$

  Vậy giá trị nhỏ nhất của $x^2-8x+5=-11$. Dấu “=” xảy ra khi $x-4=0$

  ⇔ $x=4$

  c) $4.(x-1).(x+3)+3=4.(x^2+3x-x-3)+3$

  $=4(x^2+2x-3)+3$

  $=4.[(x^2+2x+1)-4]+3$

  $=4.[(x+1)^2-4]+3$

  $=4(x+1)^2-16-3$

  $=4(x+1)^2-19$

  Vì: $4(x+1)^2 ≥0$ với mọi $x ∈R$

  ⇒$4(x+1)^2-19 ≥-19$

  Vậy giá trị nhỏ nhất$ =-19$. Dấu “=” xảy ra khi $x+1=0 ⇔x=-1$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

tìm giá trị nhỏ nhất của a)2x^2+5x+1 b)5-8x+x^2 c) 4.(x-1).(x+3)+3

tìm giá trị nhỏ nhất của a)2x^2+5x+1 b)5-8x+x^2 c) 4.(x-1).(x+3)+3

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  b) $x^2-8x+5=x^2-2.4x+16-11$

  $=(x-4)^2-11$

  Vì $(x-4)^2 ≥0$ với mọi $x$

  ⇒$(x-4)^2-11 ≥-11$

  Vậy giá trị nhỏ nhất của $x^2-8x+5=-11$. Dấu “=” xảy ra khi $x-4=0$

  ⇔ $x=4$

  c) $4.(x-1).(x+3)+3=4.(x^2+3x-x-3)+3$

  $=4(x^2+2x-3)+3$

  $=4.[(x^2+2x+1)-4]+3$

  $=4.[(x+1)^2-4]+3$

  $=4(x+1)^2-16-3$

  $=4(x+1)^2-19$

  Vì: $4(x+1)^2 ≥0$ với mọi $x ∈R$

  ⇒$4(x+1)^2-19 ≥-19$

  Vậy giá trị nhỏ nhất$ =-19$. Dấu “=” xảy ra khi $x+1=0 ⇔x=-1$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse