tìm các số tự nhiên n để giá trị của biểu thức sau là số nguyên tố: 5^3-9n^2+5n-9

tìm các số tự nhiên n để giá trị của biểu thức sau là số nguyên tố:
5^3-9n^2+5n-9

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse