Tìm x biết: a, (x-1)^2-(x+3)(x^2-3x+9)+3(x^2-4)=2 b,(x+2)(x^22x+4)-x(x^2+2)=0

Tìm x biết: a, (x-1)^2-(x+3)(x^2-3x+9)+3(x^2-4)=2 b,(x+2)(x^22x+4)-x(x^2+2)=0

Share

1 Answer

 1. a) Áp dụng hằng đẳng thức $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 + ab + b^2)$ ta có

  $(x-1)^2-(x+3)(x^2-3x+9)+3(x^2-4)=2$

  $<-> (x-1)^2 – (x^3 + 3^3) + 3(x^2-4) = 2$

  $<-> x^2 – 2x + 1 – x^3 – 27 + 3x^2 – 12 -2 = 0$

  $<-> -x^3 + 4x^2 – 2x -40 = 0$

  Ptrinh này bấm máy tính có một nghiệm thực, nhưng số rất xấu nên sẽ ko đề cập tại đây.

  b) Áp dụng hằng đẳng thức ta có

  $x^3 + 2^3 – x^3 – 2x = 0$

  $<-> 8 – 2x = 0$

  $<-> x = 4$

  Vậy $x = 4$.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse