Tìm ab , biết a46 bằng ab nhân ab nhán 4 + 30 ( mn giúp em nhé )

Tìm ab , biết a46 bằng ab nhân ab nhán 4 + 30 ( mn giúp em nhé )

Share

1 Answer

 1. Ta có:

  a46=ab×ab×4+30

  100×a+10×4+6=(10×a+b)×(10×a+b)×4+30

  100×a+10×+6=4×10×a+4×b+30

  100×a:10×a=4+4×b+30-10-6

  (100:10)×a=4+4×b+(30-10-6)

  10×a=4+4×b+24

  10×a=4×b+(4×6)

  10×a=4×(6+b)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse