tìm ab biết 13a7b chia hết cho 5 và chia 9 dư 5

tìm ab biết 13a7b chia hết cho 5 và chia 9 dư 5

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  13775 và 13370

  Giải thích các bước giải:

  ta có 13a7b chia hết cho 5=> b=0 hoặc b=5

  TH1: b=0

  => 13a70 chia 9 dư 5

  => 1+3+a+7+0 chia 9 dư 5

  => 11+a chia 9 dư 5

  => a=3 vì a là chữ số => số cần tìm là 13370

  TH2: b=5

  =>13a75 chia 9 dư 5

  => 1+3+a+7+5 chia 9 dư 5

  => 16+a chia 9 dư 5

  => a=7

  => số cần tìm là13775

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse