tìm ab a391b chia hết cho 9 và chia 5 dư 1

tìm ab
a391b chia hết cho 9 và chia 5 dư 1

Share

1 Answer

  1. Để a391b chia để cho 9 dư 5 thì

    b∈{1;6} và a+3+9+1+b chia hết cho 9

    ⇒ số đó là 43911và 83916

    Vậy a ∈{4;8} và b ∈{1;6}

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse