Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x^3-3x+2 vuông góc với đường thẳng y=-1/9*x

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x^3-3x+2 vuông góc với đường thẳng y=-1/9*x

Share

1 Answer

 1. vì vuông góc nên pt có hệ số góc k = 9

  pt có dạng y = 9x+m

  bài toán yêu cầu

  f(x) = g(x) ⇔ x^3- 3x+2 = 9x +m (1)

  f'(x)=g'(x) ⇔3x^2-3=9 ⇔ x= 2 ⇒ m= -14 ⇒ y=9x-14

  x= -2 ⇒m= 18 ⇒ y=9x+18

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x^3-3x+2 vuông góc với đường thẳng y=-1/9*x

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x^3-3x+2 vuông góc với đường thẳng y=-1/9*x

Share

1 Answer

 1. vì vuông góc nên pt có hệ số góc k = 9

  pt có dạng y = 9x+m

  bài toán yêu cầu

  f(x) = g(x) ⇔ x^3- 3x+2 = 9x +m (1)

  f'(x)=g'(x) ⇔3x^2-3=9 ⇔ x= 2 ⇒ m= -14 ⇒ y=9x-14

  x= -2 ⇒m= 18 ⇒ y=9x+18

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse